Křesťanští
právníci

Stanovy spolku

Křesťanští právníci, z. s.

I.

Základní ustanovení

1. Název spolku: Křesťanští právníci, z. s.

2. Spolek Křesťanští právníci je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění, sdružující své členy na základě společného zájmu (dále jen „Spolek“).

3. Spolek je právnickou osobou.

4. Sídlo Spolku je na adrese: Čelákovice, P. Bezruče 940/10, PSČ: 25088. 

 

II.

Účel Spolku

1.  Účelem Spolku je sdružování fyzických a právnických osob s cílem prosazovat právo a spravedlnost ve společnosti v duchu křesťanských a biblických hodnot.

 

III.

Hlavní činnosti

1.  Účel Spolku je naplňován zejména těmito činnostmi Spolku:

  a)    výkon práva pořadatelského, především pak pořádání veřejných a neveřejných setkání členů Spolku a organizování jiných společenských akcí,

  b)    výkon práva petičního,

  b)    přednášková a vzdělávací činnost včetně organizace a realizace seminářů, kurzů, jiných školicích akcí, táborů a ostatních pobytových a výchovných akcí, nabídky praxí a podpor pro osoby připravující se na právnická povolání

  c)    šíření literatury, počítačového softwaru, audio a audiovizuálních záznamů,

  d)    aktivní spolupráce s tuzemskými i zahraničními organizacemi sledujícími stejné nebo podobné cíle, podpora mezinárodní spolupráce, výměna zkušeností,

  e)    obecně prospěšné aktivity,

  f)     nakladatelská a vydavatelská činnost,

  g)    poradenství.

 

 

IV.

Členství

1. Členem Spolku může být fyzická nebo právnická osoba, která se ke členství dobrovolně rozhodla a souhlasí s účelem a stanovami Spolku.

2. O přijetí za člena rozhoduje na základě písemné přihlášky Rada Spolku (dále jen “Rada”).

3. Členství vzniká zápisem do seznamu členů.

4. Dokladem členství je potvrzení o členství s výpisem ze seznamu členů vydané Radou na žádost člena Spolku.

5. Členství zaniká:

a)    vystoupením člena písemným oznámením doručeným Radě,

b)    úmrtím člena,

c)    u právnické osoby jejím zánikem,

d)    vyloučením člena pro rozpor jeho jednání nebo postojů s účelem Spolku nebo neplněním povinností člena Spolku,

e)    vyškrtnutím ze seznamu členů v případě, že člen Spolku se dva roky po sobě nezúčastní setkání Spolku, neprojevuje zájem o činnost Spolku a neplatí členské příspěvky,

f)     zánikem Spolku.

 

V.

Práva a povinnosti členů

1. Člen Spolku má právo:

a)    aktivně se podílet na činnostech Spolku,

b)    volit do orgánů Spolku,

c)    být volen od 18 let do orgánů Spolku,

d)    obracet se na orgány Spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.

2. Člen má povinnost zejména:

a)    dodržovat stanovy Spolku,

b)    podílet se na činnostech Spolku,

c)    svědomitě vykonávat funkce v orgánech Spolku,

d)    platit členské příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,

e)    bezodkladně ohlásit Radě změnu údaje evidovaného podle stanov v Seznamu členů,

f)     plnit ostatní povinnosti uložené v souladu s těmito stanovami.

3. Člen může být vyloučen pro rozpor jeho jednání nebo postojů s účelem Spolku nebo pro neplnění povinnosti člena Spolku. O vyloučení rozhoduje Rada,  která vyzve člena, aby se k tomuto postupu vyjádřil.

4. O vyloučení Rada písemně informuje vyloučeného člena. Do 30 dnů od obdržení písemného sdělení o vyloučení ze Spolku má vyloučený člen právo požádat Radu Spolku o přezkum tohoto rozhodnutí členskou schůzí na jejím nejbližším zasedání. Členská schůze má právo zrušit rozhodnutí o vyloučení. Žádost o přezkum rozhodnutí členskou schůzí nemá odkladný účinek. Členská schůze může sama na návrh Rady rozhodnout o vyloučení člena ze Spolku.

5. O vyškrtnutí ze seznamu členů rozhoduje Rada, která potvrzení o vyškrtnutí s výpisem ze seznamu členů na žádost vydá členovi Spolku, který byl ze seznamu vyškrtnut.

 

 VI.

Seznam členů

 1. Spolek vede Seznam členů, v němž se eviduje u každého člena Spolku jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefonní číslo a kontaktní e-mail. Odeslání zprávy na kontaktní e-mail člena se považuje za písemné sdělení zprávy.

2. Seznam členů vede a zápisy a výmazy týkající se členství v něm provádí Rada.

3. Seznam členů je veřejně nepřístupný. Pro členy Spolku jeho opis vydá na vyžádání Rada.

 

VII.

Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku.

2. Členskou schůzi tvoří všichni členové Spolku.

3. Členskou schůzi svolává Rada dle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Rada svolává členskou schůzi nejpozději ve lhůtě třiceti dnů vždy, když o to požádá nejméně třetina členů Spolku.

4. Pozvánka musí být zaslána nejpozději třicet dnů před konáním členské schůze na elektronickou adresu, kterou člen pro komunikaci uvedl. Pozvánka obsahuje čas, místo a program jednání.

5. Členská schůze zejména:

a)    schvaluje stanovy Spolku, jejich změny a doplnění,

b)    schvaluje úkoly Spolku pro příslušné období a rozpočet Spolku,

c)    volí na dobu 4 let Radu,

d)    volí na dobu 4 let kontrolní orgán,

e)    schvaluje organizační a jednací řád a další vnitřní předpisy Spolku,

f)     přezkoumává rozhodnutí Rady o vyloučení člena Spolku podle ustanovení čl. V bodu 3 stanov,

g)    rozhoduje o vyloučení člena Spolku podle ustanovení čl. V bodu 3 stanov,

h)    stanovuje výši členského příspěvku a jeho splatnost,

i)     rozhoduje o dalších záležitostech, které ji svěřují stanovy nebo si je sama vyhradí.

6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Hlasovací právo členů Spolku je rovné. O změně stanov Spolku, o zrušení Spolku, sloučení s jiným spolkem a o odvolání člena Rady se rozhoduje dvoutřetinovou většinou přítomných členů Spolku, v ostatních věcech se rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů, pokud není ve stanovách uvedeno jinak.

7. Pokud se nesejde usnášeníschopná členská schůze, může Rada svolat náhradní členskou schůzi. Náhradní členská schůze je usnášeníschopná vždy a může jednat jen o záležitostech zařazených na program předchozího jednání členské schůze. Náhradní členská schůze nemůže hlasovat o bodech, kde stanovy určují hlasování dvoutřetinovou většinou. Rada může svolat členskou schůzi i náhradní členskou schůzi na společné pozvánce.

 

VIII.

Rada

1. Rada je výkonným orgánem Spolku, ustanoveným rozhodnutím členské schůze.

2. Rada má 3 členy. Členem Rady může být pouze člen Spolku – fyzická osoba.

3. Rada řídí činnosti Spolku v období mezi zasedáními členské schůze.

4. Radu svolává předseda Spolku dle potřeby, nejméně však dvakrát ročně.

5. Rada zejména:

a)      volí ze svých členů předsedu Spolku a místopředsedu Spolku,

b)     koordinuje činnosti Spolku,

c)      svolává členskou schůzi,

d)     zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,

e)      rozhoduje o přijetí za člena Spolku,

f)       rozhoduje o vyloučení člena ze Spolku v souladu s ustanovením čl. IV bodu 5 písm. d) stanov,

g)      rozhoduje o vyškrtnutí člena ze seznamu členů Spolku v souladu s ustanovením čl. IV bodu 5 písm. e) stanov,

h)     rozhoduje o finančních či majetkových operacích nad 10.000 Kč, pokud si nevyhradí rozhodování při operacích i do 10.000 Kč,

i)       vede seznam členů Spolku a provádí v něm zápisy a výmazy týkající se členství ve Spolku,

j)       schvaluje roční uzávěrku hospodaření.

6. Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rada rozhoduje nadpoloviční většinou svých členů. Odvolat z funkce člena Rady může pouze členská schůze.

7. Při volbě Rady může členská schůze rovněž zvolit náhradního člena Rady. Náhradní člen Rady má právo účastnit se jednání Rady, nemá však hlasovací právo při takovém jednání. Členové Rady mohou kooptovat náhradního člena do nejbližšího zasedání členské schůze.

 

 

 

IX.

Předseda a místopředseda

1. Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku. Zastupuje Spolek navenek, jedná jeho jménem a rozhoduje o jeho běžných záležitostech.

2. Předsedu a místopředsedu volí Rada většinou hlasů všech členů Rady.

3. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady, hospodaření a plynulý chod Spolku.

4. Předseda připravuje podklady pro jednání Rady.

5. Předseda rozhoduje o finančních či majetkových operacích do 10.000 Kč, pokud si rozhodování i při operacích do této částky nevyhradila Rada.

6. Místopředseda zastupuje předsedu ve všech záležitostech, nemůže-li předseda jednat (konat) z důvodu zdravotní nebo jiné indispozice. Rada může udělit místopředsedovi další pravomoci a úkoly, jež má plnit, případně část pravomocí předsedy Spolku trvale přenést na místopředsedu.

 

X.

Kontrolní orgán

 

1. Kontrolor hospodaření je kontrolním orgánem Spolku.

2. Kontrolor hospodaření sleduje hospodaření Spolku, nahlíží do účetnictví a účetních dokladů a dbá na legalitu a hospodárnost nakládání s majetkem Spolku.

3. Kontrolorem hospodaření může být pouze člen Spolku – fyzická osoba. Funkce kontrolora hospodaření je neslučitelná se členstvím v Radě.

4. Odvolat kontrolora hospodaření z funkce může pouze členská schůze.

 

XI.

Zásady hospodaření

1. Spolek hospodaří a nakládá s nemovitými věcmi a movitými věcmi, ať je jejich podstata hmotná nebo nehmotná.

2. Zdroji majetku jsou zejména:

a)    členské příspěvky a dary členů Spolku,

b)    příjmy z příležitostného výdělku činností Spolku,  

c)    příjmy z výnosů vlastního majetku Spolku,

d)    dary a příspěvky fyzických a právnických osob,

e)    dotace z veřejných rozpočtů, granty.

3. Majetku je možno užít pouze k podpoře činností Spolku a projektů směřujících k naplnění účelu Spolku.  

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád Spolku nebo jiné vnitřní předpisy.

2. Spolek se zrušuje rozhodnutím podle čl. VII odst. 6 stanov. Bylo-li rozhodnuto o zrušení Spolku, jmenuje Rada neprodleně likvidátora. Rada též rozhoduje o použití likvidačního zůstatku, a to na účel co nejbližší účelu Spolku. 

3. Rada a další kolektivní orgány Spolku mohou rozhodovat též mimo zasedání per rollam tak, že členové orgánu vyjádří svá stanoviska a hlasují v písemné formě nebo pomocí prostředků komunikace na dálku, to neplatí pro záležitosti, pro něž tuto formu vyloučí orgán svým rozhodnutím. Pro účely rozhodování mimo zasedání se za přítomné považují všichni členové orgánu s výjimkou těch, kteří se pro určitý případ nebo pro určité období předem omluvili. Zahájit hlasování může předseda, či jiná osoba předsedající orgánu tím, že doručí všem členům orgánu návrh usnesení a stanoví přiměřenou, nejméně třídenní, lhůtu pro uplatnění hlasů. Podrobnosti stanoví vnitřní předpis nebo rozhodnutí. 

4. Stanoví-li tak vnitřní předpis, považuje se v případě rozhodování kolektivního orgánu při zasedání za zúčastněného též člen orgánu, který se účastní pomocí prostředků komunikace na dálku, např. telefonickým či podobným připojením; na takového člena se pohlíží, jako by byl na zasedání přítomen.

5. Ustanovení občanského zákoníku a dalších zákonů, od nichž se lze odchýlit, se pro poměry Spolku nepoužijí; v případě pochybností, zda určitá záležitost je upravena stanovami a vnitřními předpisy Spolku či zda má být použito ustanovení zákona, se vychází z toho, že stanovy tuto záležitost upravují; i pokud stanovy mlčí, má se za to, že zákonné ustanovení vyloučily v nejširším přípustném rozsahu. Z ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužijí zejména ustanovení:

a)    § 156: rozhodování kolektivního orgánu se posuzuje výlučně podle stanov;

b)    § 238: členství ve Spolku zaniká pouze způsoby vyjmenovanými ve stanovách,

c)    § 246 odst. 1: nestanoví-li vnitřní právo Spolku jinak, funkce v orgánu trvá na dobu neurčitou;

d)    § 246 odst. 2: kooptovat je možné pouze u orgánu, kde to stanoví vnitřní právo Spolku;

e)    § 246 odst. 3: ustanovení o členské schůzi se nepoužijí pro žádný orgán Spolku.

6. Tyto stanovy nabyly platnosti a účinnosti dnem schválení členskou schůzí.

 

V Ostravě dne 18. 4. 2015